گرم و صمیمی با افطار در فضایی دلنشین در ماه مهمانی خدا
هیجان و لذت با تفریح های افطار تا سحر در ماه مهمانی خدا