هفت تیر - مفتح جنوبی

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال