خیابان گاندی جنوبی، پایین تر از بیمارستان گان

نت‌برگ‌های غیر فعال