سه راه اقدسیه، پایین تر از اطلس مال

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال