سهرودی شمالی، پایین تر از میدان پالیزی

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال