تخفیف های نت برگ برای روز بهداشت

سازمان بهداشت جهانی همه ساله در روز جهانی بهداشت با هدف افزایش توجه و آگاهی عموم مردم و تمرکز اقدامات و فعالیت‌ها یکی از موضوعات مبتلا به جوامع را انتخاب می‌کند و به آن می‌پردازد.

این سازمان برای سال ۲۰۱۷ موضوع افسردگی را انتخاب کرده است. شعار سال ۲۰۱۷ روز جهانی بهداشت: افسردگی (بیایید صحبت کنیم) بوده است. هدف سازمان بهداشت جهانی این است که از این طریق توجه همگان را بیش از پیش به «افسردگی» به عنوان بیماری قرن حاضر جلب نماید.

شعار این سازمان برای این روز در سال ۲۰۱۸، بهداشت برای همه است. تخفیف خدمات بهداشتی در راستای این هدف و فراهم آوردن این خدمات برای همه در نت برگ برای کاربران مهیا شده است

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال