تخفیف های نت برگ برای زمین پینت بال

اولین ویژگی زمین مناسب برای ورزش پینت بال، صاف و هموار بودن آن است. این زمین ها باید بدون شیب باشند تا در شور و هیجان بازی به کسی آسیب وارد نشود. در زمین های پینت بال مجموعه ای از موانع طبیعی و مصنوعی استفاده می شود که می تواند آن را به شکل یک محیط جنگلی یا شهری  در آورد. گاهی در زمین های کوچکتر از موانع بادی استفاده می شود که آن هم جذابیت های خاص خودش را دارد. تقریبا هر نوع سنگری می تواند در زمین پینت بال مورد استفاده قرار گیرد. البته چون احتمال برخورد افراد با سنگرها وجود دارد بهتر است در انتخاب آنها دقت شود.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال