تخفیف های نت برگ برای شاتل سواری

یادتان هست در کودکی سنگ‌های صاف را به روی سطح آب پرتاب می‌کردیم و روی آب سر می‌خورد و پله می‌انداخت؟ شاتل سواری هم همینطور است با این تفاوت که این بار شما سوار بر تیوب شاتل، روی آب سر می‌خورید! شاتل سواری یکی از هیجان انگیزترین تفریحات آبی است که به صورت تکی و چند نفره انجام می‌گیرد. شما روی شاتل سوار می‌شوید و توسط قایق‌های تندرو روی آب کشیده می‌شوید که می‌تواند اوقات مفرح و هیجان انگیزی برای شما پدید بیاورد. فقط در هنگام سوار شدن بر شاتل سعی کنید خودتان را خیلی محکم بگیرید تا به این طرف و آن طرف پرت نشوید.

(بدون نت برگ فعال)